zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Indiening van kandidaatstellingen

In deze sectie :

Aan wie moeten de kandidaatstellingen worden overhandigd?

De voordrachten van kandidaten moeten overhandigd worden aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

De voordracht moet ondertekend worden door:

 • ofwel een bepaald aantal kiezers uit de gemeente

Het aantal kiezers dat de voordracht moet ondertekenen hangt af van het aantal inwoners van de gemeente:


Aantal inwoners van de gemeente Aantal gemeenteraadskiezers die de voordracht moeten ondertekenen
20.000 en meer 100
10.000 à 20.000 50

 • ofwel minstens twee aftredende gemeenteraadsleden

Wie mag de kandidaatstellingen overhandigen?

De voordracht moet bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau worden ingediend :

 • hetzij door één van de drie voordragende kiezers die de kandidaten hiervoor aanwijzen;
 • hetzij door een van de twee kandidaten die hiervoor aangewezen werden door de aftredende gemeenteraadsleden.

Wanneer moet men deze kandidaatstellingen overhandigen?

De voordracht moet worden overhandigd op zaterdag de 29ste dag voor de verkiezing, tussen 13 en 16 uur, of op zondag de 28ste dag voor de verkiezing, tussen 13 en 16 uur, met andere woorden respectievelijk zaterdag 9 september en zondag 10 september 2006.

Waar moeten de kandidaatstellingen worden overhandigd?

De voordracht moet worden overhandigd op de plaats die vastgesteld werd in het bericht dat werd bekendgemaakt door de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

Welke elementen moet de voordracht bevatten?

 • de naam (de identiteit van een vrouwelijke kandidate die gehuwd of weduwe is, mag voorafgegaan worden door de naam van haar (overleden) echtgenoot);
 • de voornamen;
 • de geboortedatum;
 • het geslacht;
 • het beroep;
 • de hoofdverblijfplaats van de kandidaten;
 • in voorkomend geval, dezelfde gegevens voor de kiezers die hen voordragen;
 • het letterwoord van maximum 18 letters dat boven de kandidatenlijst moet staan.

De volgende regels moeten worden nageleefd:

 • Geen enkele lijst mag meer kandidaten bevatten dan het aantal te verkiezen raadsleden.
 • Een kandidaat mag voor dezelfde verkiezing niet op meerdere lijsten staan.
 • De voordrachten van kandidaten zijn slechts ontvankelijk wanneer ze vergezeld zijn van een akte van bewilliging. De bewilliging dient te geschieden onder de vorm van een gedagtekende en ondertekende schriftelijke verklaring, die tegen ontvangstbewijs en binnen dezelfde termijn als deze vastgesteld voor de voordracht van de kandidaten overhandigd wordt aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. In hun bewilligingsverklaring verbinden de kandidaten er zich toe de wettelijke bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven na te leven en deze aan te geven.
 • De niet-Belgische kandidaten uit de Europese Unie voegen bij de akte van bewilliging van hun kandidaatstelling een ondertekende, individuele, schriftelijke verklaring waarin hun nationaliteit en het adres van hun hoofdverblijfplaats vermeld staan en waarin zij verklaren dat:

Zij in een lokale basisoverheid van een andere Lidstaat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester;

Zij in een andere lidstaat van de Europese Unie geen functies uitoefenen die gelijkwaardig zijn met die welke worden bedoeld in artikel 71, eerste lid, 1° tot 8°, van de nieuwe gemeentewet;

Zij op de datum van de verkiezing in hun Staat van herkomst niet ontheven of geschorst zijn van het verkiesbaarheidsrecht.

FORMULIEREN :

Dit formulier is een model van een akte van voordracht van kandidaten en dient te worden gebruikt wanneer de voordracht gedaan wordt door de kiezers van een gemeente. Het heeft geen verplichtend karakter, het wordt enkel aanbevolen.

Het laat de kandidaten die door kiezers worden voorgedragen toe om de kandidaturen te aanvaarden die hen worden aangeboden en om de in artikel 23, § 2, van het BGKWB vereiste verbintenis inzake de verkiezingsuitgaven aan te gaan. Het moet ondertekend worden door alle kandidaten.

Dit formulier is een model van een akte van voordracht van kandidaten en dient te worden gebruikt wanneer de voordracht gedaan wordt door de gemeenteraadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Het heeft geen verplichtend karakter, het wordt enkel aanbevolen.

Het laat de kandidaten die door de uittredende gemeenteraadsleden worden voorgedragen toe om de kandidaturen te aanvaarden die hen worden aangeboden en om de in artikel 23, § 2, van het BGKWB vereiste verbintenis inzake de verkiezingsuitgaven aan te gaan. Het moet ondertekend worden door alle kandidaten.