zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De kiezerslijst

In deze sectie :

De kiezerslijst somt voor iedere gemeente de identiteit op van alle burgers die moeten gaan stemmen.

Voor de gemeenteraadverkiezingen wordt de kiezerslijst vastgesteld op de 80ste dag vóór de verkiezing, met andere woorden op 1 augustus 2006.

Vermeldingen en vorm

De kiezerslijst wordt in elke gemeente vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Ze wordt opgemaakt volgens een doorlopende nummering, ofwel in alfabetische volgorde van de kiezers, ofwel geografisch volgens de straten. Voor elke kiezer vermeldt de kiezerslijst de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats. De kiezers die, tussen de datum van de vaststelling van de lijst (namelijk 1 augustus 2006) en de datum van de verkiezing één van de kiesvoorwaarden verliezen, zullen worden geschrapt van de kiezerslijst.

Raadpleging

Vanaf het ogenblik waarop de kiezerslijst wordt vastgesteld en tot de twaalfde dag vóór de verkiezing, dit is 27 september, kan eenieder nagaan of zijn/haar naam op de lijst staat en of de hem/haar betreffende vermeldingen juist zijn.

Bezwaar en beroep

 • Waar en wanneer kan er bezwaar worden ingediend?
  Bij het college van burgemeester en schepenen vanaf de datum waarop de kiezerslijst werd vastgesteld (namelijk 1 augustus 2006) en tot de 12de dag vóór de verkiezing, dit is 27 september.
 • Wie kan er bezwaar indienen? Iedere persoon die van mening is dat hij/zijzelf of een derde persoon die in dezelfde kieskring ingeschreven is, ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of iedere persoon die van oordeel is dat de vermeldingen over zichzelf of over deze derde persoon onjuist zijn.
 • Hoe kan men bezwaar indienen?

  • Ofwel schriftelijk, waarbij het verzoekschrift tegen ontvangstbewijs dient te worden neergelegd op het gemeentesecretariaat, of per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen;
  • Ofwel mondeling bij de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde, wanneer de verzoeker niet in staat is te schrijven. In dit geval zal er een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een kopie aan de betrokkene wordt overhandigd.
 • In beide gevallen kunnen bij het verzoekschrift bewijsstukken worden gevoegd. Het bezwaar wordt in een bijzonder register ingeschreven en er wordt een dossier aangelegd, zonder kosten voor de verzoeker.

Termijn

Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar uitspraak, in openbare vergadering, binnen een termijn van 4 dagen, en in elk geval voor de 7de dag vóór de verkiezing. De met redenen omklede beslissing wordt in een bijzonder register ingeschreven. Indien deze beslissing een wijziging van de kiezerslijst inhoudt, wordt ze onverwijld ten uitvoer gelegd.

 • Het beroep tijdens het Hof van Beroep

Dit beroep kan enkel worden ingesteld bij de zitting van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval zendt de burgemeester onverwijld het volledig dossier aan het Hof van Beroep. De partijen verschijnen voor het hof binnen de vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezingsdag voorafgaat. Het arrest dat geveld wordt door het Hof van Beroep wordt onverwijld ten uitvoer gelegd en is niet vatbaar voor beroep.

Aflevering van afschriften van de kiezerslijst

Exemplaren of kopieën (op papier of op informaticadrager) van de kiezerslijst kunnen, onder de voorwaarden bepaald door de wet, slechts afgegeven worden aan de politieke partijen die in de kieskring kandidaten voordragen en aan de kandidaten voor de verkiezing.