zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De politiezones

In deze sectie :

Sinds 1 januari 2001 is de lokale politie, die vroeger op gemeentelijk niveau werd beheerd, geherstructureerd. Over de organisatie van de politiezones bestaat er specifieke wetgeving, opgenomen in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), en de uitvoeringsbesluiten hiervan.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekende dit een belangrijke verandering, aangezien men van 19 gemeentelijke politiediensten (en dus 19 verschillende politiereglementen) overgegaan is naar 6..

Elke politiezone omvat meerdere Brusselse gemeenten: :


  • politiezone 5340 : Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem


In deze meergemeente-zones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De lokale politie wordt zó georganiseerd dat ze over één of meerdere politiekantoren beschikt in elke gemeente van de zone. In deze zones worden de respectievelijke bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake organisatie en beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door het politiecollege.

De politieraad telt 13 à 25 leden, proportioneel samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeente-zone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeente-zone zijn volwaardige leden van de politieraad. De andere leden van de politieraad zijn gemeenteraadsleden die worden aangewezen door de gemeenteraad van de gemeente waar ze raadslid zijn. De politieraden van de zones uit het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad moeten minstens het volgende aantal leden uit de Nederlandse taalgroep tellen:

  • twee voor de zone Ukkel, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde;
  • vier voor de zone Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis;
  • drie voor de zone Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Koekelberg;
  • vier voor de zone Brussel en Elsene;
  • vier voor de zone Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere;
  • twee voor de zone Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe.

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van alle gemeenten uit een meergemeente-zone.

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen systematisch overleg plaatsvindt tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of diens afgevaardigde. De zonale veiligheidsraad kan experts uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen. De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

  1. het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
  2. het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  3. het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plaatselijke politiebeleid, en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonale veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het lokale politiekorps en voor de uitvoering van het beheer ervan. Hiertoe kunnen de burgemeester of het politiecollege hem bepaalde bevoegdheden delegeren.

Bij de uitoefening van deze functie is de korpschef verantwoordelijk voor de uitvoering door het politiekorps van de lokale opdrachten, de richtlijnen m.b.t. opdrachten van federale aard en vorderingen, evenals voor de toepassing van de wettelijk vastgestelde normen.