zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

In deze sectie :

Om een menswaardig leven te leiden kan iedereen bijstand krijgen van het OCMW. Deze bijstand kan preventief, curatief of palliatief zijn. Ze kan materieel, sociaal, medisch, medico-sociaal of zelfs psychologisch van aard zijn en kan verschillende vormen aannemen: financiële steun, voorschotten op onderhoudsgelden, werkverschaffing, schuldbemiddeling, psychosociale steun, juridische bijstand, huisvesting, medische hulp, thuisverzorging, onthaal in een hulpcentrum.

Daarom bestaat er in elke gemeente een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Het OCMW onderzoekt elke aanvraag om maatschappelijke dienstverlening en biedt dan de meest geschikte middelen aan om tegemoet te komen aan de vraag. Het OCMW is actief in uiteenlopende domeinen zoals: tewerkstelling en beroepsinschakeling, huisvesting, ouderen, jongeren, kinderen, gezinsproblemen, etc.

De steun die het OCMW biedt, wordt grotendeels bepaald naargelang de bestaande behoeften in de verschillende gemeenten. De plaatselijke besturen maken jaarlijks middelen vrij voor de werking van hun OCMW.

Het OCMW heeft ook de opdracht om in iedere gemeente het sociale beleid te coördineren.

Politieke organen en organisatie

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Die is samengesteld uit de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die kort na de gemeenteraadsverkiezingen door de Gemeenteraad worden gekozen. Net als de gemeenteraadsleden worden ze aangewezen voor een duur van zes jaar. Hun aantal is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn richt intern een vast bureau op en kiest een Voorzitter. Men beraadslaagt er collegiaal over de problemen met betrekking tot het OCMW en men neemt beslissingen over het algemeen beleid van het OCMW, de budgetten, het te voeren beleid etc. Het vast bureau is belast met de afhandeling van zaken van algemeen bestuur. De Raad komt minstens één keer per maand samen.

Bij ieder OCMW bestaat er bovendien een “Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst”. De leden hiervan zijn "speciaal aangewezen OCMW-leden". Het spreekt zich uit over de toekenning van steun en leeflonen (op basis van de aanbevelingen van de maatschappelijke werkers).