zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Wetgeving


De meeste documenten op deze site zijn in PDF-formaat. Indien u nog niet over het hiervoor vereiste programma beschikt, kan u het gratis downloaden op het volgende adres :
http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html

Wetten en ordonnanties

Besluiten van de Regering

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 13 januari 2006
  [ - ] Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals het model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven.
 • Ministerieel besluit van 13 januari 2006 - Bijlage 1
  [ - ] Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag erkent die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Ministerieel besluit van 13 januari 2006 – Bijlage 2
  [ - ] Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag te erkennen die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Ministerieel besluit van 13 januari 2006 - Bijlage 3
  [ - ] Ministerieel besluit van 13 januari 2006 - Bijlage 3 - Model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie die zijn inschrijving op de kiezerslijst aanvraagt bij de gemeenteraadsverkiezingen, zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2006.
  [ - ] Ministerieel besluit van 4 mei 2006 tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Politiebesluit van 28 juni 2006
  [ - ] Politiebesluit van 28 juni 2006 van de Gouverneur - Administratief Arrondissement Brussel Hoofdstad
 • Ministerieel besluit van 14 juli 2006
  [ - ] Ministerieel besluit van 14 juli 2006 tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden
 • Ministerieel besluit van 9 augustus 2006
  [ - ] Ministerieel besluit van 9 augustus 2006 genomen met toepassing van artikel 23, par. 1, negende lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, houdende het verbod voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 van het gebruik van sommige letterwoorden
 • Ministerieel besluit van 22 september 2006
  [ - ] Ministerieel besluit van 22 september 2006 tot vaststelling van het model van het te gebruiken formulier in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de verkiezing van de gemeenteraden.
 • Ministerieel besluit van 2 oktober 2006
  [ - ] Ministerieel besluit van 2 oktober 2006 tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. Steria N.V. voor het geheel van de 'Digivote'-systemen en door de firma S.A. Stésud

Omzendbrieven en onderrichtingen

Mededelingen